B I O /e x h i b i t i o n s

________________________________________________________________________________

PhD Marcin Mikołajczyk
Doctor of Fine Arts.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, he was also a scholar at the Accademia di Belle Arti di Torino. 

For four years, he taught the creation of image and visual composition at the higher school of promotion in Warsaw. Marcin also worked as an assistant professor at the Academy of fine arts in Warsaw in the ateliers of Graphic design and Photography.

Marcin Mikoljaczyk works with visual art: painting, drawing, Actions in public space, graphic design, as well as the design of expositions (amongst others, Marcin was a co-creator of the exposition at the Museum of the history of Polish Jews in Warsaw – Polin).
He is the artist behind the large format oil paintings from the „Spatially – Przestrzenie” cycle, along side a photographical cycle inspired by the spacescapes of Island; a cycle of works on fleece „Permeation”, dealing with encounters, touching, permeating to the inside.., oil paintings inspired by spirituality, „ …that which is the most important within us” - ...to co w nas najważniejsze” large format symbolic works – shrouds created on linens, using authored painting techniques. Such as painting with coffee, oil, „whispers…”, and also a series of graphic painting acts - Miko-erotico.
Currently he is working on multi-layered large cycle of works; „the idea of matter - Lineomatery„Idea materii- kreskomateria”. treating the questions of material structure, spatiality, and cosmology.
Key themes are: Transcendence, metaphysics, understatements, permeation, touching, the search of truth, that which is essential, hidden under layers. Marcin is fascinated by spaces as well the being of universal matter in micro and macro scales.

His works are in private collection in France, United Kingdom, Australia and China. 
His works are exposed in individual and collective expositions, amongst others:


- Individual exhibition of large format drawings (2003, Off Gallery, Warsaw)
- Exhibition of drawings (2003, Aspekt Gallery, Warsaw)
- Exhibition of graphic projects (2004, Besancon, France)
- Exhibition of drawings (2004, Krakow)
- Performance, drawings on linen - "Szeptem, to co ważne..." (2004, Accademia del Belle   
  Arti, Turin) (2006r. Green Gallery)
- Individual exhibition "Szeptem..." (2006, Mazovian centre of Culture, Warsaw)
- Individual exhibition of photography "z filmu zdjęte" (2008, participation with the   
  festival of summer films, Warsaw)
- Individual exhibition of painting "Przestrzenie" (2010, Culture Gallery, Warsaw)
- Individual exhibition of large format photography -"Przestrzenie Islandii (2011,Jaroslaw)
- Collective International exhibition – display of work on fleece "Przenikanie" (2013, TAS   
  Trans Art Symposium , Warsaw)
- Collective exhibition "Ciało", festival 3M Mazovian Centre of Culture and Art. 
  (2013 - Ostrołęka, Ciechanów, Warszawa, Przasnysz)
- Exhibition "Za_Rys" (2014 - XS Gallery - Kielce)
- Collective exhibition "Artistic ways of creators" (2014 - OMPIO Gallery - Kielce)
- Exhibition "Black" (2015 - Bałucki Ośrodek Kultury- Łódź)
- Exhibition "Nothink is what it seems" (2015 - Under Wistula Gallery - Toruń)
Individual exhibition of painting "Lineomatery" (2015 - Young Artist Gallery -Warsaw)
Individual exhibition of painting/drowing "Exterior, interior " ( 2015 - White Box Gallery    Queensland College of Art - Brisbane Australia)
Individual exhibition of painting "HORIZONS" (2016- Art Gallery/Museum Shundao,
  Jinan China)


Cooperation with:
Under the House of Art in Brisbane, Australia,
TAS – Trans Art Symposium, Australia
ESAP – University of Porto school of Arts, Portugal
Foundation: festival of science, festival of summer films, Nizio Design International. Marcin is a member of management the Association of Euforis Artists

dr Marcin Mikołajczyk
Doktor Sztuk Pięknych. Doktoryzował się w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach UJK. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odbył również cztero miesięczne studia stypendialne w Accademia di Belle Arti w Turynie. 
Przez cztery lata, jako wykładowca, prowadził zajęcia z Kreacji Obrazu oraz Kompozycji Wizulanej w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Pracował także jako asystent warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki w pracowni Projektowania Graficznego oraz pracowni Fotografii.
Zajmuje się sztukami wizualnymi: malarstwem, rysunkiem, działaniami w przesztrzeni publicznej, grafiką projektową oraz projektowaniem przestrzeni ekspozycyjnych (min. współtworzył Wystawę Główną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).
Jest autorem wielkoformatowych obrazów olejnych - cyklu ,,Przestrzenie”, a także cyklu fotograficznego zainspirowanych przestrzeniami Islandii, cyklu prac na fizelinach ,,Przenikanie" dotyczących spotkań, dotykania, przenikania do  wnętrza.., a także obrazów olejnych o tematyce duchowej ,, ...to co w nas najważniejsze”, oraz symbolicznych wielkoformatowych prac - całunów wykonanych na prześcieradłach, wykorzystujących autorskie techniki malowania min.kawą, olejem „ Szeptem…”, a także cyklu aktów malarsko-graficznych Miko-erotico. Aktualnie pracuje nad wielopłaszczyznowym dużym cyklem prac ,,idea materii- kreskomateria" traktującym o strukturze materii, przestrzeni, kosmologii. 
Kluczowe tematy to: transcendencja, metafizyka, niedopowiedzenie, przenikanie, dotykanie, szukanie prawdy, tego co najważniejsze, ukryte pod warstwami. Fascynuje się przestrzeniami oraz istotą materii wszechświata w mikro i makroskali.  
Jego twórczość jest prezentowana na wystawach indywidualnych w kraju jak i za granicą, a także na wystawach zbiorowych. Jego prace są w prywatnych kolekcjach min. we Francji, Wielkiej Brytanii, Australii i Chinach 
WYSTAWY INDYWIDUALNE: 
ZAGRANICZNE:
- Wystawa malarstwa ,,Exterior, interior “, White Box Gallery Queensland  

  College of Art, Brisbane, AUSTRALIA, 2015r
- Wystawa ,,HORIZONS”, Galeria/Muzeum Sztuki Shundao Uniwersytetu 

  w Jinan, CHINY, 2016 
KRAJOWE:
- Indywidualna wystawa rysunków wielkoformatowych, Galeria "Off", Warszawa,   2003r
- Wystawa ,,Szeptem, to co ważne...”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,  
  galeria Elektor, Warszawa 2006r
- Pokaz / performance prac na prześcieradłach ,,Szeptem...”, Green Gallery,  

  Warszawa, 2006r
- Wystawa fotografii ,,Z filmu zdjęte”, kawiarnia, galeria Szczotki i Pędzle, 

  Warszawa, 2008r
- Wystawa malarstwa ,,Przestrzenie”, Festiwal Lato Filmów, Galeria Kultura, 

  Warszawa, 2010r
- Wystawa plenerowa fotografii wilekoformatowych ,,Przestrzenie Islandii”, 

  Jarosław 2011r
- Wystawa malarstwa ,,Przestrzenie – Islandia” , Uniwerystet Muzyczny im. F. 

  Chopina, Warszawa, 2011r
- Wystawa malarstwa ,,Kreskomaterie” Galeria Mazowiecka- Galeria Młodych 

  Twórców, Warszawa, 2015r
  
WYSTAWY ZBIOROWE:
 ZAGRANICZNE:
-
Wystawa projektów graficznych, 2004 (Besancon /Francja)
- Wystawa towarzysząca ,,Trans Art Symosium“, Under The House of Art,  
  Brisbane AUSTRALIA, 2015r
- Wystawa  ,,Under The Great Sky”, Rinchen BZangpo Art Gallery, Jammu, 

  INDIE, 2016r 
KRAJOWE:
- Wystawa rysunków, Galeria Aspekt, Warszawa, 2003r
- Wystawa ,,Ciało” w ramach Festiwalu Sztuki 3M, Mazowieckie Centrum   
  Kultury i Sztuki, Ostrołęka,2013r
- Wystawa ,,Ciało” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Przasnysz, 2013r
- Wystawa ,,Ciało” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, 2013r
- Wystawa ,,Ciało” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Ciechanów, 2013r
- Wystawa międzynarodowa – pokaz cyklu prac na fizelinach ,,Przenikanie”   

  (TAS Trans Art Symposium, Studio Bank, Warszawa, 2013r
- Wystawa ,,Za_Rys” Galeria XS - Kielce 2014r
- Wystawa ,,Drogi twórcze artystów kieleckich” Galeria OMPIO, Kielce, 2014r
- Wystawa ,,Eros i Tanatos”, Galeria Nowy Muzyczny Świat, Warszawa, 2014r
- Wystawa ,,Black”, Bałucki Ośrodek Kultury- Łódź, Poland, 2015r
- Wystawa ,,Nic nie jest takie jak się wydaje” Galeria Nad Wisłą, Toruń, 2015r
- Wystawa ,,Interferencje”, Galeria XS, Kielce, 2015r
- Wystawa ,,Kształty ducha”, Uniwersytet Im. Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016r
- Wystawa ,,Grid”, Galeria XS, Kielce, 2016r
Współpracuje z Under The House of Art w Brisbane - Australia, TAS - Trans Art Symposium- Australia,  ESAP- University of Porto, School of Arts -Portugalia, Festiwalem Nauki, Festiwalem Lato/Wiosna Filmów, Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Artystów Euforis.
       
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz